Zadania Szczegółowe

Działania edukacyjne w społeczeństwie

Stworzenie portalu informacyjnego o transplantacji narządów, dostosowanego do potrzeb określonych grup społecznych, o którego atrakcyjności decydowałby przystępny sposób przekazania wiedzy na temat medycznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i obyczajowych aspektów przeszczepiania narządów oraz obecność gier interaktywnych związanych z przeszczepianiem i platformy wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi tematyką przeszczepiania narządów a lekarzami.
 

Promowanie „Karty Świadomego Dawcy” (awers – zgoda na pośmiertnego oddanie narządów do przeszczepu, rewers – sprzeciw wobec tej procedury) i jej dystrybucja na terenie całego kraju (apteki, ośrodki zdrowia, przychodnie, punkty krwiodawstwa, szkoły, zakłady pracy).
 

Przygotowanie  profesjonalnego programu  edukacyjnego  na tematy związane z wszystkimi aspektami przeszczepiania narządów   i prowadzenie zajęć w liceach, nie medycznych wyższych uczelniach i seminariach duchownych. Spotkania z kapelanami szpitalnymi 
 

Przeprowadzenie kolejnego  badania dotyczącego postaw i wiedzy na temat przeszczepiania narządów w różnych grupach społecznych

 

Działania edukacyjne w środowisku medycznym  

 

Przeprowadzenie kolejnego badania postaw  w środowiskach medycznych dotyczących pobierania narządów od zmarłych oraz próba ustalenia przyczyn  braku współpracy części  szpitali z Poltransplantem i ośrodkami transplantacyjnymi.

Rozpoczęcie wspólnie z Akademią Medyczną w Warszawie  Podyplomowego Studium dla Koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów. Zajęcia  będą prowadzone w systemie zaocznym i rozpoczynają się w dniu 18 marca 2007   

Szersze wprowadzenie zainicjowanych przez Poltransplant “warsztatów psychologicznych” dla lekarzy, mających na celu  ułatwienie  rozmów z rodzinami zmarłych


Współpraca z  Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej


Wspólnie z zainteresowanymi ośrodkami transplantacyjnymi i Polskim Towarzystwem Nefrologicznym  podjęcie badań oceny kosztów i skuteczności  leczenia nerkozastepczego, wpływu rodzaju  i kosztu dializ (HD vc PD) na bezpośrednią czynność przeszczepu nerki.

Usilne promowanie przeszczepiania nerki od dawców żywych

Podjęcie badań epidemiologicznych mających na celu ustalenie rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania wątroby i serca w Polsce

Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny przez pacjentów systemu leczenia nerkozastępczego  w Polsce  na temat oceny pacjentów, które stanowiły by część publikowanego corocznie European Health Index (wspólnie z Health Consumer Power House  i Polskim Towarzystwem Nefrologicznym)

Opracowanie kompendium Praw  Pacjenta – potencjalnego biorcy narządu


 

Promowanie prowadzenia badań dotyczących   nowych metod dotyczących przeszczepiania komórek i narządów (które  będą zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Dotyczyć one będą m.in.   


  • Przeszczepiania komórek (komórek krwi pępowinowej, hepatocytów, komórek Langerhansa, przytarczyc)

  • Opracowania nowych sposobów immunosupresji u chorych  wysokiego ryzyka immunologicznego

  • Przeszczepiania jelita

  • Przeszczepiania płuc

  • Nowych sposobów zapobiegania  niedokrwiennemu uszkodzeniu narządu