W siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście podpisano List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla transplantacji” w województwie podlaskim. Sygnatariusze listu zobowiązali się do wspólnie działać na rzecz programu „Partnerstwo dla transplantologii w województwie podlaskim”.

W spotkaniu uczestniczyli Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, przedstawiciele Kurii Diecezjalnych Diecezji Łomżyńskiej, Ełckiej, Drohiczyńskiej oraz Kurii Diecezjalnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, przedstawiciele samorządu terytorialnego: Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Franciszek Wiśniewski, przedstawiciele środowisk medycznych: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Okręgowej Rady Lekarskiej, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Zebranych gości powitał Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, który stwierdził, że od dawna popiera ideę transplantologii. Na dowód pokazał oświadczenie, które zawsze ma przy sobie uprawniające do pobrania narządów w przypadku jego śmierci. Profesor dr. hab. Wojciech Rowiński, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej przedstawił prezentację z danymi dotyczącymi liczby dokonywanych transplantacji w woj. podlaskim i Polsce. Z danych tych wynika, że w Polsce - w odniesieniu do innych krajów europejskich - dokonywanych jest niewiele przeszczepów organów, nasz kraj w tej statystyce znajduje się na przysłowiowym szarym końcu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele - począwszy od oporu w samym środowisku medycznym, poprzez brak świadomości społecznej w tym zakresie oraz nieskuteczność procedur. Tymczasem zdaniem prof. Rowińskiego transplantacja nie tylko ratuje życie, poprawia jakość życia osób chorych ale też jest znacznie tańsza niż alternatywne metody leczenia. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki powiedział, że idea programu jest dobra, natomiast wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby nie została wypaczona.

„Partnerstwo dla transplantacji” jest programem ogólnopolskim, nad którym patronat objęła Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.

List intencyjny

dotyczący

Partnerstwa dla Transplantacji

w województwie podlaskim

Białystok, 25 lutego 2011 roku

Preambuła

W trosce o dobro ludzi chorych, których zdrowie może przywrócić przeszczep organu, uznaje się za konieczną metodę transplantacji przy zachowaniu godności osób (darczyńcy i darbiorcy) oraz etyczności postępowania medycznego.

Transplantacja stanowi dla wielu ludzi jedyną szansę przedłużenia życia, a wola oddania narządów po śmierci dla ratowania życia innych jest aktem miłości bliźniego.

Niezbędne jest zatem podjęcie wszechstronnych działań upowszechniających ideę transplantacji.

 

Strony postanawiają, co następuje:

1. Strony postanawiają wspólnie działać na rzecz realizacji Programu pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji w województwie podlaskim.

2. Celem Partnerstwa dla Transplantacji w województwie podlaskim jest ratowanie życia poprzez:

1) zwiększenie liczby przeszczepianych narządów pobranych od osób zmarłych,

2) zwiększenie liczby nerek pobranych od dawców rodzinnych,

3) utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach,

4) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wspierania idei transplantacji.

3. Strony zobowiązują się aktywnie działać na rzecz realizacji Programu Partnerstwo

dla Transplantacji w województwie podlaskim, wykorzystując swoje doświadczenie,

umiejętności oraz potencjał osobowy i techniczny.

4. Strony, w ramach swoich struktur organizacyjnych, powołają koordynatorów w celu

realizacji przedmiotu współpracy.

5. Niniejszy List nie tworzy stosunku zależności, czy wyłączności pomiędzy Stronami,

nie kreuje stosunku zobowiązaniowego, nie jest również umową konsorcjum, umową

spółki cywilnej czy umową spółki handlowej.

6. Niniejszy List sporządzono w 15 jednobrzmiących egzemplarzach.