Koordynator szpitalny

Identyfikuje w Oddziałach Intensywnej Terapii wszystkie osoby z objawami śmierci mózgowej, wyklucza przeciwwskazania do ewentualnego pobrania narządów , organizuje Komisję  śmierci mózgowej sprawuje opiekę medyczną nad stanem ogólnym dawcy, i po orzeczeniu śmierci i stwierdzenia braku wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, informuje koordynatora najbliższego ośrodka transplantacyjnego lub Centrum Poltransplantu w Warszawie o potencjalnym  dawcy narządów i rozpoczyna  część medyczna koordynacji.
Wykonuje niezbędne badania dodatkowe potrzebne do weryfikacji czynności poszczególnych narządów uzgadnia możliwość i czas pobrania narządów w sali operacyjnej miejscowego szpitala, wysyła materiał do typowania tkankowego do Ośrodka rejonowego lub Centrum Poltransplantu, zabezpiecza miejscowy transport przylatujących ekip i dokumentację pobrania, dba o interesy rodziny dawcy i  opiekę nad zwłokami dawcy po pobraniu.