Koordynator Centrum Poltransplantu

 

Zgodnie z posiadanymi listami oczekujących biorców narządów pozanerkowych powiadamia ośrodki przeszczepiania serca i wątroby o możliwości pobrania narządów. Biorcy nerek wybierani są w/g zgodności antygenów tkankowych i stopnia pilności z uwzględnieniem priorytetu pobierającego Ośrodka regionalnego.  Po weryfikacji aktualnego stanu klinicznego wytypowanych biorców serca i wątroby, koordynator Centrum który pozostaje w stałym kontakcie z koordynatorem szpitalnym przekazuje  dodatkowe informacje medyczne dla  zespołów przygotowujących się do pobrania, uzgadnia z ekipami i koordynatorem  szpitalnym godzinę pobrania wielonarządowego, pomaga w zorganizowaniu transportu ekip, szczególnie lotniczego, zbiera dane dotyczące przebiegu  pobrania, stanu pozyskanych narządów, ich wykorzystania i funkcji po przeszczepieniu.