e-wydanie Gazety Prawnej

ORGANIZACJE MEDYCZNE Promowanie idei przeszczepiania szpiku i narządów

Działania Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej dla ratowania życia

Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej jest organizacją pozarządową, która jednoczy środowisko medyczne, stowarzyszenia pacjentów oraz wszystkich, którym bliska jest idea promocji przeszczepiania szpiku i narządów.

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej (PUMT) powstała w 2006 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz innych towarzystw naukowych i od tamtej pory nieustannie przekonuje społeczeństwo, władze rządowe i terenowe o potrzebie rozwoju tej części systemu ochrony zdrowia w Polsce, jaką jest medycyna transplantacyjna. Rada Programowa Unii skupia wiele wybitnych osobistości ze świata nauki, sztuki, polityki i sportu.

Odbudowa programu przeszczepiania narządów wymaga ciągłych wielokierunkowych działań i jest niemożliwa bez akceptacji społecznej, bez akceptacji lekarzy i pielęgniarek. Stała edukacja społeczna i środowiska medycznego wymaga silnego wsparcia autorytetów moralnych i obywatelsko-politycznych, jak również odpowiednich środków finansowych.

Działania Unii prowadzone są w wielu płaszczyznach, obejmując:

1. Działania edukacyjne w społeczeństwie

Unia od 2007 roku organizuje prowadzone przez lekarzy zajęcia w szkołach klas licealnych, przekazując wiedzę na temat transplantacji i przybliżając młodzieży ideę przeszczepiania narządów i tkanek oraz zachęcając do dyskusji na ten temat.

Zajęcia w szkołach kontynuowane są w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, świętokrzyskim, zachodnio-pomorskim i śląskim.

Aby dotrzeć ze swym przesłaniem do szerszej grupy społeczeństwa, Stowarzyszenie wydało cykl 7 audycji radiowych pt. Sekrety przeszczepiania, które są rozpowszechniane wśród regionalnych rozgłośni radiowych oraz w szkołach.

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej współpracuje ze stowarzyszeniami pacjentów po przeszczepie, uczestniczy w wielu spotkaniach, lokalnych piknikach transplantacyjnych i spotkaniach z rodzinami dawców.

2. Działania edukacyjne w środowisku medycznym

W 2007 roku z inicjatywy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej utworzone zostało Podyplomowe Studium Koordynatorów Przeszczepiania Narządów prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Zajęcia w postaci wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych prowadzone są przez uznanych i doświadczonych specjalistów z dziedziny transplantologii klinicznej, intensywnej terapii oraz psychologów klinicznych i przedstawicieli mediów. Studia kończą się egzaminem, absolwenci uzyskują dyplom.

Celem Studium jest wykształcenie koordynatora transplantacyjnego dla każdego szpitala w kraju. Dotychczas odbyły się 3 edycje studiów, które ukończyło 89 osób.

Koordynator transplantacyjny to osoba niezbędna w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów: organizuje, nadzoruje, koordynuje i dokumentuje całość złożonej, wielodyscyplinarnej procedury.

W tym roku Stowarzyszenie organizuje warsztaty psychologiczne w okręgowych izbach lekarskich w całej Polsce. Zapraszani są na nie lekarze anestezjolodzy, neurochirurdzy i neurolodzy z danego regionu, czyli specjaliści najczęściej wchodzący w skład komisji stwierdzającej śmierć mózgu. W spotkaniach tych pokazywana jest rozmowa doświadczonego anestezjologa z dwojgiem aktorów, którzy wcielają się w rolę rodziny osoby zmarłej. Rozmowa taka dotyczy zawiadomienia o zgonie oraz możliwości pobrania narządów.

 

3. Działania mające na celu budowanie dobrych relacji z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych: z posłami i senatorami RP, przedstawicielami władz rządowych i samorządowych, uzyskanie poparcia hierarchów Kościoła katolickiego oraz podjęcie współpracy z mediami.

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej wraz ze środowiskiem transplantacyjnym wystąpiła z wieloma inicjatywami na forum parlamentu RP. 13 czerwca 2008 r. Sejm podjął uchwałę skierowaną do społeczeństwa, władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli o akceptację transplantacji jako metody leczenia. Unia zabiega o poruszanie problemu przeszczepiana narządów na posiedzeniach parlamentarnych Komisji Zdrowia. Dzięki jej staraniom w czerwcu 2007 r. Komisja Zdrowia Senatu zorganizowała konferencję na temat potrzeb i możliwości polskiej transplantologii.

Ponadto Unia podjęła starania o utworzenie poselskiego zespołu promującego transplantacje, który ma doprowadzić do uchwalenia Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (POLGRAFT).

Nawiązana została współpraca z Ministerstwem Zdrowia, władzami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz władzami terenowymi. Przykładem jest organizacja spotkań dla dyrektorów i administracji szpitali w urzędach marszałkowskich wszystkich województw, z obecnością prezesów okręgowych izb lekarskich, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie transplantologii, anestezjologii i neurochirurgii. Spotkania mają na celu przedstawienie sytuacji transplantologii w regionie i przekonanie o konieczności zwiększenia liczby pobrań narządów w lokalnych szpitalach.

Wsparcie naszych działań przez autorytety moralne odbywa się przede wszystkich dzięki przychylności Kościoła katolickiego. List pasterski - słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania narządów został wygłoszony we wszystkich parafiach w Polsce 23 września 2007 r. Od roku prowadzone są wykłady w seminariach duchownych, wielokrotnie odbywały się spotkania z biskupami, proboszczami, katechetami szkolnymi i kapelanami szpitalnymi, które owocują lepszym odbiorem społecznym problematyki transplantacji przez wiernych.

Odpowiednie nagłośnienie tematyki przeszczepiania narządów nie byłoby możliwe bez pomocy mediów. Dlatego wielokrotnie na łamach gazet odbywały się debaty publiczne na temat zgody na pobranie narządów oraz na tematy prawne. W marcu ubiegłego roku Unia była organizatorem warsztatów dla dziennikarzy zajmujących się tematyką społeczną i medyczną. Członkowie stowarzyszenia brali udział w wielu audycjach radiowych (rozmowy ze słuchaczami) i przekazach telewizyjnych.

W październiku na zaproszenie Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej przyjechał po raz pierwszy do Polski dr Kenneth Moritsugu, honorowy ambasador dawstwa i transplantacji, były Doradca Prezydenta USA ds. Zdrowia. Było to istotne wydarzenie publiczno-medialne, szeroko komentowane w prasie, radiu i telewizji. Dr Moritsugu wziął udział w konferencji prasowej, spotkał się z chorymi po przeszczepie narządu i ich rodzinami, przedstawicielami władz miasta Warszawy i Krakowa oraz poprowadził przejmujące wykłady dla studentów medycyny i młodych lekarzy.

4. Nawiązanie współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej i Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia.

Spotkanie przedstawicieli środowiska transplantacyjnego z Prezydium Sejmu, 10 czerwca 2008 r.
Spotkanie przedstawicieli środowiska transplantacyjnego z Prezydium Sejmu, 10 czerwca 2008 r.
 

Prof. dr hab. med. KRZYSZTOF ZIENIEWICZ, Prof. dr hab. med. BOGDAN MICHAŁOWICZ,
Prof. dr hab. med. WOJCIECH ROWIŃSKI