Program "Partnerstwo dla Transplantacji"

Cele Programu „Partnerstwo dla Transplantacji”


 • Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Polski poprzez:
 • Zwiększenie liczby przeszczepianych narządów pobranych od osób zmarłych
 • Zwiększenie liczby nerek pobranych od dawców rodzinnych
 • Uzyskanie społecznej akceptacji i wsparcia dla idei transplantacji

 

Partnerstwo dla Transplantacji

 

 

Program rozwoju przeszczepiania narządów

 

 

Liczba wykonywanych przeszczepień narządów w Polsce jest wciąż bardzo niska. Analizy dotyczące przeszczepiania narządów w Europie i na świecie przygotowywane dla Rady Europy i Komisji Europejskiej oraz WHO przez Narodową Organizację Przeszczepiania w Hiszpanii potwierdzają, że liczba pobieranych i przeszczepianych narządów w Polsce jest znacznie niższa niż w większości krajów europejskich. Z inicjatywy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w 2009 roku powstał program Partnerstwo dla Transplantacji, nad którym w 2010 roku patronat objęła Pani Minister Zdrowia, Dr Ewa Kopacz.

 

Zasadniczym celem programu Partnerstwo dla Transplantacji jest:

1. Zwiększenie aktywności w zakresie pobierania narządów od zmarłych poprzez utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach (wymaga to akceptacji dyrekcji i organów założycielskich szpitali)

2. Rozwój programu przeszczepiania nerek od dawców żywych.

                              

Partnerstwo dla Transplantacji jest ogólnopolskim projektem, realizowanym w poszczególnych województwach. Poza szeroko rozumianym społeczeństwem, kluczowymi grupami w jego realizacji są: środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy szpitali, okręgowe izby lekarskie), przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, w tym m.in.: wojewodowie i marszałkowie województw, prezydenci miast wojewódzkich, dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ, rektorzy miejscowych uczelni medycznych, przewodniczący konwentów powiatów oraz dyrektorzy największych szpitali. Bardzo ważne jest też zaangażowanie nauczycieli, młodzieży szkolnej oraz Kościoła. Partnerami Programu są także Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Centrum Koordynacyjno – Organizacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz konsultanci wojewódzcy ds. anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii i dializoterapii, neurochirurgii i neurologii.

Oficjalne wdrażanie programu Partnerstwo dla Transplantacji rozpoczyna się poprzez podpisanie Listu Intencyjnego w danym województwie.

Obecnie projekt jest realizowany w województwach: małopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim i lubelskim, a docelowo ma objąć cały kraj.

Podstawą powodzenia programu jest współpraca całego społeczeństwa!

Działania priorytetowe


 • Przekonanie dyrekcji i organów założycielskich szpitali do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach (5-7 koordynatorów w szpitalach w województwie)
 • Organizacja warsztatów edukacyjno-psychologicznych dla lekarzy, poświęconych śmierci mózgu i rozmowie z rodziną zmarłego
 • Zaangażowanie szerokiego środowiska lekarskiego do współpracy
 • Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi w poszczególnych województwach
 • Program edukacyjny dla młodzieży i nauczycieli
 • Promocja dawstwa narządów przez Kościół katolicki
 • Kampania społeczna podnosząca świadomość Polaków na temat transplantacji narządów

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Transplantacji” w województwie małopolskim


W dniu 22 września 2009 roku przedstawiciele środowiska medycznego oraz władz samorządowych i rządowych w Małopolsce podpisali list intencyjny, formujący szeroką koalicję podmiotów wspierających rozwój medycyny transplantacyjnej w regionie. Zgodnie z założeniami dokumentu, celem współpracy jest wzrost liczby przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwój programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w Małopolsce.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Fundacja Zdrowia Publicznego oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Spotkanie ze starostami województwa małopolskiego


Dr Piotr Przybyłowski, konsultant ds. transplantologii klinicznej w województwie małopolskim wziął udział w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 17 listopada 2009 roku w Trzebini. Wśród omawianych tematów znalazły się sytuacja transplantologii w województwie oraz Program „Partnerstwo dla Transplantologii”.


Podczas spotkania dr Przybyłowski przekonywał starostów, że podlegające im szpitale powinny zatrudniać koordynatorów transplantacyjnych odpowiedzialnych za sprawny przebieg procesu przeszczepienia narządów, a także powoływać komisje mogące orzekać o śmierci mózgu człowieka. Jak tłumaczył, jedynie rozwój i sprawne działanie struktur oraz osób odpowiedzialnych za transplantacje organów mogą zapewnić mieszkańcom poszczególnych powiatów dostęp do tej formy leczenia, która ratuje zdrowie i życie chorych.


Problem transplantacji narządów w województwie małopolskim jest omawiany ponownie podczas spotkań roboczych w wybranych szpitalach w regionie od początku 2010 roku, w których biorą udział przedstawiciele organów założycielskich, dyrekcja, a także ordynatorzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

O transplantacji narządów


Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwia powrót do zdrowia około 1-1,5 tysiącom osób w skali roku.


Poważne i nieodwracalne uszkodzenia narządów mogą występować od urodzenia, np. w wyniku wad genetycznych, a także na skutek silnego urazu czy wyniszczającej choroby. W wielu przypadkach jedyną skuteczną formą terapii jest przeszczep określonego narządu. O jego potrzebie decyduje lekarz, który zgłasza pacjenta do wyspecjalizowanego ośrodka transplantacyjnego, w którym chory jest poddawany specjalnym badaniom kwalifikującym, a następnie zgłaszany do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczepienie.


Możliwość przeszczepienia organów jest warunkowana wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą niewykluczające się wzajemnie grupy krwi dawcy i biorcy, a także stopień zgodności pomiędzy antygenami zgodności tkankowej (HLA, z ang. Human Leukocytes Antigens), które mogą wpływać na proces odrzucenia przeszczepu. Antygeny te znajdują się w białych ciałkach krwi i są różne dla każdego człowieka, z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych. Do innych ograniczeń należą m.in. ogólny stan zdrowia chorego czy też rozmiary ciała dawcy i biorcy.


Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątrób mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki. Szacuje się, że na świecie co czternaście minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu, a codziennie piętnaście osób umiera nie mogąc się doczekać przeszczepu.


Organy pobierane od dawców zmarłych odgrywają kluczową rolę w ratowaniu ludzkiego życia. Rozpoznanie potencjalnego dawcy wiąże się z przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych testów, pozwalających na stwierdzenie śmierci mózgowej, czyli stanu, w którym w mózgu nie występują już żadne funkcje życiowe. Śmierć mózgowa jest nieodwracalna, a osoba w takim stanie jest uznana za zmarłą, mimo że jej ciało może funkcjonować z pomocą aparatury medycznej. Do śmierci mózgu dochodzi najczęściej wskutek jego rozległych uszkodzeń (głównie pnia mózgu) i zatrzymania dopływu krwi dłuższym niż kilka minut. Po rozpoznaniu śmierci mózgowej, co następuje najczęściej, gdy brak dopływu krwi do mózgu przekracza 10-12 godzin, i przy braku przeciwwskazań zdrowotnych, lekarze kwalifikują zmarłego do operacji pobrania organów. Szacuje się, że narządy jednego dawcy mogą uratować lub przedłużyć życie siedmiu osobom.


Należy podkreślić, że w Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie,co reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 roku. Oznacza to, że można pobrać organy od zmarłej osoby, jeśli nie wyraziła ona sprzeciwu (osobiście lub listownie) w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. W praktyce decyzja ta jest zawsze konsultowana z rodziną.

Spotkania z dyrektorami szpitali w Małopolsce

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej zorganizowała spotkania z dyrektorami szpitali w Małopolsce, w których są zatrudnieni absolwenci Podyplomowego Studium Koordynatorów Przeszczepiania Narządów WUM. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, reprezentujący organy założycielskie placówek.

Celem przeprowadzonych rozmów było przekonanie osób zarządzających szpitalami do utworzenia samodzielnych stanowisk koordynatorów transplantacyjnych, a także zaktywizowanie środowiska lekarskiego do włączenia się w działania służące zwiększeniu liczby przeszczepów w regionie.
Podczas spotkań została omówiona ponadto bieżąca sytuacja transplantologii w województwie małopolskim oraz Program „Partnerstwo dla Transplantacji”. Moderatorem spotkań był dr Piotr Przybyłowski, konsultant ds. transplantologii klinicznej w województwie.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Transplantacji” w województwie podkarpackim


W dniu 26 kwietnia 2010 roku, podczas sympozjum poświęconego problematyce przeszczepiania narządów pt. „Przeszczep to drugie życie” w Rzeszowie, władze województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele środowiska medycznego podpisali drugi w Polsce list intencyjny, którego celem jest zainicjowanie działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji transplantologii w regionie.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Okręgowe Izby Lekarskie w Rzeszowie i Krakowie, a także Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej.

Spotkanie ze starostami województwa podkarpackiego


Prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej oraz dr Jarosław Czerwiński z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” wzięli udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w dniu

12 kwietnia 2010 roku w Łańcucie, podczas którego omówili cele i założenia Programu „Partnerstwo dla Transplantologii”, a także zachęcali starostów do tworzenia samodzielnych stanowisk koordynatorów transplantacyjnych oraz do powoływania komisji mogących orzekać o śmierci mózgu człowieka w podległych im szpitalach.


W województwie podkarpackim w 2009 roku pobrano narządy zaledwie od czterech zmarłych dawców, co stanowi 1,9 dawcy w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. W tym samym czasie średnia w Polsce wyniosła 11, a w Europie ponad 16 zmarłych dawców na 1 mln mieszkańców. W Hiszpanii, w której funkcjonuje najsprawniejszy system pobierania narządów wskaźnik ten przekroczył 35.

Spotkanie ze starostami województwa warmińsko-mazurskiego


Prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej wziął udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 12 maja 2010 roku w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli także Pani marszałek Jolanta Szulc, Pan wojewoda Jan Maścianica oraz Pan Andrzej Zakrzewski, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału  NFZ. Podczas spotkania zostały omówione możliwości usprawnienia i rozwoju transplantologii w regionie, a także korzyści wynikające z utworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych i zatrudnienia absolwentów Podyplomowych Studiów Przeszczepiania Narządów WUM w lokalnych szpitalach.


W województwie warmińsko-mazurskim w ubiegłym roku wskaźnik zmarłych dawców na 1 mln mieszkańców przekroczył średnią dla Polski i wyniósł 14,3 dawcy. Poważnym problemem w regionie jest jednak bardzo niska liczba dawców żywych – w ubiegłym roku w całym województwie pobrano zaledwie jedną wątrobę do przeszczepu. Tym samym, wskaźnik żywych dawców dla regionu wyniósł zaledwie 0,7 dawcy, podczas gdy w Holandii przekroczył 25, a w Anglii 15 dawców na 1 mln mieszkańców.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego „Partnerstwa dla Transplantacji” w województwie mazowieckim

 W dniu 16 czerwca 2010 roku w Warszawie władze województwa mazowieckiego, organy założycielskie mazowieckich szpitali oraz przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny, którego celem jest zainicjowanie działań zmierzających do rozwoju transplantologii w regionie.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Spotkania z dyrektorami szpitali na Podkarpaciu

 Spotkanie z dyrektorami podkarpackich szpitali odbyło się w dniu 18 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Profesor Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej i wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej przekonywał i zachęcał uczestników do powoływania koordynatorów transplantacyjnych w podległych im placówkach, a także zaprosił środowisko lekarskie do włączenia się w działania służące zwiększeniu liczby przeszczepów w regionie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organów założycielskich.

Do rozmów zostały zaproszone szpitale, w których są zatrudnieni absolwenci Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkania z alumnami w Krakowie

Dr Piotr Przybyłowski, konsultant ds. transplantologii klinicznej w województwie małopolskim spotkał się z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie w dniu 1 czerwca br. Spotkanie zostało poświęcone procesowi transplantacji narządów. Dr Przybyłowski omówił aspekty medyczne związane z pobieraniem i przeszczepianiem organów, a także obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Podczas spotkania rozmawiano także o problemach etycznych związanych z transplantacjami, a także o roli Kościoła w budowaniu świadomości społeczeństwa na temat procesu transplantacyjnego.
 

Przedstawiciele środowisk medycznych oraz władze regionu podpisali dziś list intencyjny w sprawie ‘Partnerstwa dla Transplantacji' w województwie dolnośląskim. Jednym z sygnatariuszy był wojewoda Rafał Jurkowlaniec. List zawiera szereg strategicznych deklaracji, które mają pomóc w polepszeniu nie najlepszej kondycji dolnośląskiej transplantologii. Dokument ten jest wyzwaniem dla instytucji, które wyraziły chęć współpracy w zakresie podejmowania wysiłków na rzecz akceptacji transplantacji jako skutecznej i bezpiecznej metody leczenia. Ponadto stanowi impuls do współpracy pomiędzy dyrektorami szpitali, lekarzami, pielęgniarkami, psychologami i konsultantami wojewódzkimi w tej dziedzinie.

W Polsce przeszczepia się dwa razy mniej narządów w porównaniu do potrzeb. W ubiegłym roku na liście oczekujących na nową nerkę było 1241 osób. Nowy organ dostało tylko 805 pacjentów. Przyczyną spadku pobrań w naszym regionie jest zbyt niska motywacja personelu medycznego i brak specjalistów mających orzekać o śmierci mózgu chorego. Problemem są także nieprzygotowane do takich decyzji rodziny pacjentów oraz brak społecznego wsparcia i zrozumienia problemu. To właśnie z tego względu Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej zainicjowała rok temu „Partnerstwo dla Transplantacji".

Dolny Śląsk jest kolejnym regionem, w którym będzie wdrażany program wspierający przeszczepy. Dotychczas objął województwa: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Lekarze propagujący „Partnerstwo dla Transplantacji" walczą przede wszystkim o uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa program edukacyjny dla młodzieży i nauczycieli i wsparcie Kościoła dla idei oddawania narządów. Nie mniej ważną kwestią jest też utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, do których obowiązków należałaby między innymi rozmowa z bliskimi zmarłego o pobraniu narządów.

http://duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-2170.jpg

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim

W dniu 7 października 2010 roku został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim. W rozwój programu przeszczepiania narządów w regionie zaangażowało się aż 17 podmiotów, w tym przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej, a także środowisko medyczne i naukowe.

Partnerami Programu zostali:  

 • Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii klinicznej
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Urologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurochirurgii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi
 • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim


W dniu 11 października 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski
 • Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
 • Krzysztof Lis, Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
 • Janusz Gromek, Prezydent Miasta Kołobrzeg
 • Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście
 • Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
 • Piotr Jedliński, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalin
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Julita Jaśkiewicz, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
 • Dr n. med. Mariusz Pietrzak, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
 • Adriana Szklarz, Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim


W dniu 30 sierpnia 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający realizację Programu „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Kuria Metropolitalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Bydgoskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Pelplińskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Toruńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Włocławskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera UMK
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
 • Okręgowa Rada Lekarska w Bydgoszczy
 • Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii, prof. dr hab. med. Jacek Manitius
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr Piotr Kowalski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie warmińsko-mazurskim


W dniu 9 września 2010 roku przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym zobowiązali się rozwoju programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, a także zwiększenia liczby dokonywanych przeszczepów od osób zmarłych.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • firma Novartis.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie opolskim


Przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej w województwie opolskim, a także przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. List został podpisany 29 września 2010 roku podczas konferencji Urzędu Marszałkowskiego pt. „Ochrona zdrowia w województwie opolskim”.


Partnerami Programu zostali:


 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Opola
 • Konwent Starostów Województwa Opolskiego
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Okręgowa Rada Lekarska
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej
 • Ks. dr hab. Andrzej Czaja, biskup opolski

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubuskim

W dniu 10 czerwca 2010 roku w Zielonej Górze władze województwa lubuskiego, środowisko medyczne, pacjenci oraz przedstawiciele Kościoła podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym sygnatariusze listu zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji polskiej transplantologii.  

Województwo lubuskie jest czwartym województwem, które zainicjowało działania podpisaniem listu intencyjnego.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Konwent Starostów Województwa Lubuskiego
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
 • Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
 • Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
 • SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unii Medycyny Transplantacyjnej
 • Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie wielkopolskim


W dniu 8 września 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie wielkopolskim. Celem Programu w regionie jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji i wsparcia dla idei transplantacji.


List został podpisany podczas uroczystego spotkania przez przedstawicieli:


 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego
 • Wojewódzkiego Oddziału NFZ
 • Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
 • Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 • Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej
 • Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”
oraz organizatorów akcji „Drugie Życie” i „Podziel się życiem”, a także metropolitę poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego.

Spotkanie z dyrektorami szpitali na Mazowszu


W dniu 31 sierpnia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli koordynatorów transplantacyjnych w procesie pobierania i przeszczepiania narządów, a także możliwości ich zatrudnienia w mazowieckich szpitalach.


W rozmowach uczestniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Elżbieta Nawrocka, pełnomocnik wojewody ds. zdrowia publicznego, prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej i prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, a także dyrektorzy szpitali, dla których organami założycielskimi są resorty zdrowia, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz przedstawiciele powyższych organówPodpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim

W dniu 19 stycznia 2011 roku w Lublinie został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim. Celem Programu jest zwiększenie liczby przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w regionie.

W Program „Partnerstwo dla Transplantacji” włączyli się:

 • Lubelski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Urząd Miasta Lublin
 • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Lublinie
 • Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.
Szkolenie ETPOD - Ostrowiec Świętokrzyski, 21 lutego 2013 r.
 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

21 lutego 2013 r.

Szpital Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkolenie ETPOD - Wałbrzych, 22 lutego 2013 r.
 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

22 lutego 2013 r.

Specjalistyczny Szpital im. Dr. A.Sokołowskiego w Wałbrzychu

W siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście podpisano List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla transplantacji” w województwie podlaskim. Sygnatariusze listu zobowiązali się do wspólnie działać na rzecz programu „Partnerstwo dla transplantologii w województwie podlaskim”.

W spotkaniu uczestniczyli Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, przedstawiciele Kurii Diecezjalnych Diecezji Łomżyńskiej, Ełckiej, Drohiczyńskiej oraz Kurii Diecezjalnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, przedstawiciele samorządu terytorialnego: Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Franciszek Wiśniewski, przedstawiciele środowisk medycznych: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Okręgowej Rady Lekarskiej, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Zebranych gości powitał Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, który stwierdził, że od dawna popiera ideę transplantologii. Na dowód pokazał oświadczenie, które zawsze ma przy sobie uprawniające do pobrania narządów w przypadku jego śmierci. Profesor dr. hab. Wojciech Rowiński, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej przedstawił prezentację z danymi dotyczącymi liczby dokonywanych transplantacji w woj. podlaskim i Polsce. Z danych tych wynika, że w Polsce - w odniesieniu do innych krajów europejskich - dokonywanych jest niewiele przeszczepów organów, nasz kraj w tej statystyce znajduje się na przysłowiowym szarym końcu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele - począwszy od oporu w samym środowisku medycznym, poprzez brak świadomości społecznej w tym zakresie oraz nieskuteczność procedur. Tymczasem zdaniem prof. Rowińskiego transplantacja nie tylko ratuje życie, poprawia jakość życia osób chorych ale też jest znacznie tańsza niż alternatywne metody leczenia. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki powiedział, że idea programu jest dobra, natomiast wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby nie została wypaczona.

„Partnerstwo dla transplantacji” jest programem ogólnopolskim, nad którym patronat objęła Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.

Spotkanie z prof. Wojciechem Rowińskim, Krajowym Konsultantem w dziedzinie Transplantologii Klinicznej odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Dyskusji przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

W naradzie, której celem było zintensyfikowanie działań na rzecz transplantologii w naszym regionie, wzięli udział przedstawiciele starostw, szpitali i placówek ochrony zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego. - Spotkanie jest kolejnym krokiem do stworzenia systemu zarządzania działaniami w zakresie transplantologii w województwie świętokrzyskim. W zakres tego systemu wchodzą działania medyczne oraz wszelkiego rodzaju kampanie mające na celu zmianę mentalności i przekonanie ludzi do słuszności idei przeszczepiania narządów - zwracała uwagę wojewoda. O nienajlepszej kondycji świętokrzyskiej transplantologii mówił prof. Wojciech Rowiński. - Niestety województwo świętokrzyskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem pobrań narządów od dawców zmarłych. Trzeba przekonywać ludzi i trzeba namawiać lekarzy, aby zechcieli aktywniej brać udział w identyfikowaniu możliwości pobierania narządów. Jestem przekonany, że za rok będziemy mogli cieszyć się z pewnego sukcesu - podkreślił. Działania zmierzające do pełnego stworzenia systemu dotyczącego transplantologii w naszym regionie rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to podpisano w urzędzie list intencyjny dotyczący partnerstwa dla transplantacji w województwie świętokrzyskim. Wśród piętnastu sygnatariuszy tego dokumentu znaleźli się wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej prof. Wojciech Rowiński oraz wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz.

Wszyscy wyrazili tym samym gotowość wspólnego działania na rzecz realizacji programu pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji w województwie świętokrzyskim. Jego celem jest ratowanie życia i przywracanie zdrowia przede wszystkim przez zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji dla idei transplantacji. Sygnatariusze listu obowiązują się prowadzić wszelkie działania stymulujące rozwój transplantacji w regionie świętokrzyskim wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

Do podpisania dokumentu zostali zaproszeni także prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, prezydent Kielc, starosta jędrzejowski, dyrektor „Poltransplant", rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a także lekarze konsultanci wojewódzcy do spraw: transplantologii klinicznej, neurologii, neurochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii.